top of page

香港華德福團體
Waldorf Initiatives in Hong Kong

Sai Kung 西貢早禾居

小學教育​

Sai Wan 港島西環

​幼兒教育 小學教育

Homantin 何文田

​幼兒教育 家長教育

Clearwater Bay 清水灣

​幼兒教育

Sai Kung 西貢井蘭樹

​幼兒教育

元朗錦上路

幼兒​教育 小學教育

Sai Kung 西貢南圍

​幼兒教育

元朗錦上路

​幼兒教育 小學教育

bottom of page